Tiếng Việt

Giải quyết việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất ở huyện Thạch Thất giai đoạn 2008 – 2012 : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Giải quyết việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất ở huyện Thạch Thất giai đoạn 2008 – 2012 : Luận văn ThS. Khoa học quản lý
Tiêu đề:

Giải quyết việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất ở huyện Thạch Thất giai đoạn 2008 – 2012 : Luận văn ThS. Khoa học quản lý