Tiếng Việt

Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến biến động sửdụng đất tại huyện miền núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 1993-2006

Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến biến động sửdụng đất tại huyện miền núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 1993-2006
Tiêu đề:

Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến biến động sửdụng đất tại huyện miền núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 1993-2006