Tiếng Việt

Khảnăng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification – Decomposition) xác định lượng Cacbon hữu cơtrong đất ởcác hệsinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị

Khảnăng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification – Decomposition) xác định lượng Cacbon hữu cơtrong đất ởcác hệsinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị
Tiêu đề:

Khảnăng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification – Decomposition) xác định lượng Cacbon hữu cơtrong đất ởcác hệsinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị