Tiếng Việt

Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)