Tiếng Việt

Áp dụng phương pháp 306 độ vào đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức Sở xây dựng tỉnh Hà Nam: Luận văn ThS. Khoa học quản lý: Chương trình đào tạo thí điểm

Áp dụng phương pháp 306 độ vào đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức Sở xây dựng tỉnh Hà Nam: Luận văn ThS. Khoa học quản lý: Chương trình đào tạo thí điểm
Tiêu đề:

Áp dụng phương pháp 306 độ vào đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức Sở xây dựng tỉnh Hà Nam: Luận văn ThS. Khoa học quản lý: Chương trình đào tạo thí điểm