Tiếng Việt

Hoàn thiện quy trình phối hợp quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận Ba Đình thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Hoàn thiện quy trình phối hợp quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận Ba Đình thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý
Tiêu đề:

Hoàn thiện quy trình phối hợp quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận Ba Đình thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý