Tiếng Việt

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)