Tiếng Việt

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm
Tiêu đề:

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm