Tiếng Việt

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm
Tiêu đề:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm