Tiếng Việt

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)