Tiếng Việt

Giải pháp khắc phục những rào cản trong việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Giải pháp khắc phục những rào cản trong việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Giải pháp khắc phục những rào cản trong việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)