Tiếng Việt

Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn Hoa Sao: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)

Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn Hoa Sao: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn Hoa Sao: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)