Tiếng Việt

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cung đình Huế tại hệ thống khách sạn 4 sao trên địa bàn Huế : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cung đình Huế tại hệ thống khách sạn 4 sao trên địa bàn Huế : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cung đình Huế tại hệ thống khách sạn 4 sao trên địa bàn Huế : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)