Tiếng Việt

The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University = mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm lý thuyết văn hóa xã hội qua kết quả nghiên cứu tại trường Đại học CSND .Doctor thesis Linguistics: 60 14 01 11

The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University = mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm lý thuyết văn hóa xã hội qua kết quả nghiên cứu tại trường Đại học CSND .Doctor thesis Linguistics: 60 14 01 11
Tiêu đề:

The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University = mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm lý thuyết văn hóa xã hội qua kết quả nghiên cứu tại trường Đại học CSND .Doctor thesis Linguistics: 60 14 01 11