Tiếng Việt

Giải pháp quản lý nguồn lực thông tin KH&CN Tại Trung Tâm Thông tin Điện lực phục vụ sản xuất kinh doanh của ngành điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12

Giải pháp quản lý nguồn lực thông tin KH&CN Tại Trung Tâm Thông tin Điện lực phục vụ sản xuất kinh doanh của ngành điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
Tiêu đề:

Giải pháp quản lý nguồn lực thông tin KH&CN Tại Trung Tâm Thông tin Điện lực phục vụ sản xuất kinh doanh của ngành điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12