Tiếng Việt

Đào tạo theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ( Nghiên cứu tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đào tạo theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ( Nghiên cứu tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đào tạo theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ( Nghiên cứu tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm)