Tiếng Việt

Liên kết đào tạo giữa các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp - Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Liên kết đào tạo giữa các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp - Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Liên kết đào tạo giữa các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp - Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)