Tiếng Việt

Áp dụng công nghệ sinh thái trong quản lý và sử dụng bền vững đất nông nghiệp ( Nghiên cứu trường hợp Sapa và Hải Dương) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Áp dụng công nghệ sinh thái trong quản lý và sử dụng bền vững đất nông nghiệp ( Nghiên cứu trường hợp Sapa và Hải Dương) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Áp dụng công nghệ sinh thái trong quản lý và sử dụng bền vững đất nông nghiệp ( Nghiên cứu trường hợp Sapa và Hải Dương) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)