Tiếng Việt

Influence de la mobilite quotidienne sur la propagation de la dengue: developpement d'un modele urbain integre a base d’agents: \b Ảnh hưởng của di chuyển hằng ngày tới việc lan truyền bệnh sốt xuất huyết: phát triển một mô hình đô thị trên nền hệ đa tác tử. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (chương trình đào tạo thí điểm)

Influence de la mobilite quotidienne sur la propagation de la dengue: developpement d'un modele urbain integre a base d’agents: \b Ảnh hưởng của di chuyển hằng ngày tới việc lan truyền bệnh sốt xuất huyết: phát triển một mô hình đô thị trên nền hệ đa tác tử. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Influence de la mobilite quotidienne sur la propagation de la dengue: developpement d'un modele urbain integre a base d’agents: \b Ảnh hưởng của di chuyển hằng ngày tới việc lan truyền bệnh sốt xuất huyết: phát triển một mô hình đô thị trên nền hệ đa tác tử. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (chương trình đào tạo thí điểm)