Tiếng Việt

Etude et intégration de patterns de mobilité de piétons au sein d’un simulateur orienté agents mobiles = Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chuyên ngành thí điểm)

Etude et intégration de patterns de mobilité de piétons au sein d’un simulateur orienté agents mobiles = Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

Etude et intégration de patterns de mobilité de piétons au sein d’un simulateur orienté agents mobiles = Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chuyên ngành thí điểm)