Tiếng Việt

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)