Tiếng Việt

Conception, construction et évaluation de performance des réseaux capteurs sans fil auto-alimenté pour la surveillance de l'environnement = Thiết kế, phát triển và đánh giá hệ thống tự vận hành sử dụng cảm biến và mạng không dây nhằm mục đích theo dõi môi trường sống. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)

Conception, construction et évaluation de performance des réseaux capteurs sans fil auto-alimenté pour la surveillance de l'environnement = Thiết kế, phát triển và đánh giá hệ thống tự vận hành sử dụng cảm biến và mạng không dây nhằm mục đích theo dõi môi trường sống. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

Conception, construction et évaluation de performance des réseaux capteurs sans fil auto-alimenté pour la surveillance de l'environnement = Thiết kế, phát triển và đánh giá hệ thống tự vận hành sử dụng cảm biến và mạng không dây nhằm mục đích theo dõi môi trường sống. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)