Tiếng Việt

EXTRACTION DE SQUELETTES 3D A PARTIR D'IMAGES DE SILHOUETTES HUMAINES : RECONNAISSANCE DE POSTURES ET MODELISATION D'ACTIONS = Chiết xuất khung xương 3D từ ảnh 2D của con người: nhận dạng tư thế và mô hình hóa hành động. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)

EXTRACTION DE SQUELETTES 3D A PARTIR D'IMAGES DE SILHOUETTES HUMAINES : RECONNAISSANCE DE POSTURES ET MODELISATION D'ACTIONS = Chiết xuất khung xương 3D từ ảnh 2D của con người: nhận dạng tư thế và mô hình hóa hành động. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

EXTRACTION DE SQUELETTES 3D A PARTIR D'IMAGES DE SILHOUETTES HUMAINES : RECONNAISSANCE DE POSTURES ET MODELISATION D'ACTIONS = Chiết xuất khung xương 3D từ ảnh 2D của con người: nhận dạng tư thế và mô hình hóa hành động. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)