Tiếng Việt

LE PROJET “AGRONOMIC LINKED DATA (AGROLD)” = Dự án AgroLD (mô hình dữ liệu Agronomic). Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)

LE PROJET “AGRONOMIC LINKED DATA (AGROLD)” = Dự án AgroLD (mô hình dữ liệu Agronomic). Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

LE PROJET “AGRONOMIC LINKED DATA (AGROLD)” = Dự án AgroLD (mô hình dữ liệu Agronomic). Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)