Tiếng Việt

Capture de Mouvements robustes aux parties cachées = Nắm bắt chuyển động cứng trong các phần bị che lấp. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

Capture de Mouvements robustes aux parties cachées = Nắm bắt chuyển động cứng trong các phần bị che lấp. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Capture de Mouvements robustes aux parties cachées = Nắm bắt chuyển động cứng trong các phần bị che lấp. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)