Tiếng Việt

Conception, analyse et développement d’un algorithme génétique interactif de génération d’images guidé par l’évaluation humaine : le projet PermutoPainter = Thiết kế, phân tích và phát triển một thuật toán di truyền tương tác để tạo sinh ảnh dựa theo hướng dẫn của đánh giá của con người: Dự án Permutopainter. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Conception, analyse et développement d’un algorithme génétique interactif de génération d’images guidé par l’évaluation humaine : le projet PermutoPainter = Thiết kế, phân tích và phát triển một thuật toán di truyền tương tác để tạo sinh ảnh dựa theo hướng dẫn của đánh giá của con người: Dự án Permutopainter. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Tiêu đề:

Conception, analyse et développement d’un algorithme génétique interactif de génération d’images guidé par l’évaluation humaine : le projet PermutoPainter = Thiết kế, phân tích và phát triển một thuật toán di truyền tương tác để tạo sinh ảnh dựa theo hướng dẫn của đánh giá của con người: Dự án Permutopainter. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin