Tiếng Việt

Nghiên cứu chế tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến ở gen ND6 và MT-TK liên quan đến bệnh ty thể : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21

Nghiên cứu chế tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến ở gen ND6 và MT-TK liên quan đến bệnh ty thể : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21
Tiêu đề:

Nghiên cứu chế tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến ở gen ND6 và MT-TK liên quan đến bệnh ty thể : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21