Tiếng Việt

Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)