Tiếng Việt

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)