Tiếng Việt

Lý thuyết phiếm hàm mật độ và một số ứng dụng trong khoa học vật liệu

Lý thuyết phiếm hàm mật độ và một số ứng dụng trong khoa học vật liệu
Tiêu đề:

Lý thuyết phiếm hàm mật độ và một số ứng dụng trong khoa học vật liệu