Tiếng Việt

Đánh giá phát thải khí nhà kính (CH4, CO2) từ chất thải sinh hoạt hữu cơ trên địa bàn quận Cầu Giấy bằng phương pháp phân tích dòng MFA và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá phát thải khí nhà kính (CH4, CO2) từ chất thải sinh hoạt hữu cơ trên địa bàn quận Cầu Giấy bằng phương pháp phân tích dòng MFA và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá phát thải khí nhà kính (CH4, CO2) từ chất thải sinh hoạt hữu cơ trên địa bàn quận Cầu Giấy bằng phương pháp phân tích dòng MFA và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)