Tiếng Việt

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: nghiên cứu điển hình tại xã Kỳ Hà và Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: nghiên cứu điển hình tại xã Kỳ Hà và Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: nghiên cứu điển hình tại xã Kỳ Hà và Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)