Tiếng Việt

Đánh giá phát thải khí nhà kính methane (CH4) từ bãi chôn lấp chất thải hữu cơ: nghiên cứu tại bãi chôn lấp Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá phát thải khí nhà kính methane (CH4) từ bãi chôn lấp chất thải hữu cơ: nghiên cứu tại bãi chôn lấp Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá phát thải khí nhà kính methane (CH4) từ bãi chôn lấp chất thải hữu cơ: nghiên cứu tại bãi chôn lấp Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)