Tiếng Việt

Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn nước bề mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó cho người dân huyện Quan Hóa – Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chuơng trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn nước bề mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó cho người dân huyện Quan Hóa – Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chuơng trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn nước bề mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó cho người dân huyện Quan Hóa – Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chuơng trình đào tạo thí điểm)