Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất quy trình, cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh ở Việt Nam qua kinh nghiệm thực tế của Quảng Nam và Bến Tre : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất quy trình, cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh ở Việt Nam qua kinh nghiệm thực tế của Quảng Nam và Bến Tre : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất quy trình, cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh ở Việt Nam qua kinh nghiệm thực tế của Quảng Nam và Bến Tre : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)