Tiếng Việt

Nghiên cứu một số locut đa hình STR ở người Việt Nam nhằm sử dụng trong khoa học hình sự, nhận dạng cá thể và xác định huyết thống : Luận án TS. Sinh học: 60 42 01

Nghiên cứu một số locut đa hình STR ở người Việt Nam nhằm sử dụng trong khoa học hình sự, nhận dạng cá thể và xác định huyết thống : Luận án TS. Sinh học: 60 42 01
Tiêu đề:

Nghiên cứu một số locut đa hình STR ở người Việt Nam nhằm sử dụng trong khoa học hình sự, nhận dạng cá thể và xác định huyết thống : Luận án TS. Sinh học: 60 42 01