Tiếng Việt

Đối chiếu thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Lào với hình thức tương đương tiếng Việt: \b Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 40

Đối chiếu thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Lào với hình thức tương đương tiếng Việt: \b Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 40
Tiêu đề:

Đối chiếu thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Lào với hình thức tương đương tiếng Việt: \b Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 40