Tiếng Việt

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam bằng chỉ thị SSR: Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam bằng chỉ thị SSR: Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01
Tiêu đề:

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam bằng chỉ thị SSR: Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01