Tiếng Việt

Méthode de conception pour IHM et Interactions distribuées = Phương pháp thiết kế giao diện người-máy trên các thiết bị phân tán Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Méthode de conception pour IHM et Interactions distribuées = Phương pháp thiết kế giao diện người-máy trên các thiết bị phân tán Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Tiêu đề:

Méthode de conception pour IHM et Interactions distribuées = Phương pháp thiết kế giao diện người-máy trên các thiết bị phân tán Luận văn ThS. Công nghệ thông tin