Tiếng Việt

Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)