Tiếng Việt

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)
Tiêu đề:

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)