Tiếng Việt

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chương trình đào tạo thí điểm)