Tiếng Việt

Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Khu công nghiệp : Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Khu công nghiệp : Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Khu công nghiệp : Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)