Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)