Tiếng Việt

Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)