Tiếng Việt

Đánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)