Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm báo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm báo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm báo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)