Tiếng Việt

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải , huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải , huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải , huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)