Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)