Tiếng Việt

Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2021 dịch vụ Internet băng thông rộng cố định FPT Telecom trong các khu chung cư tại Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2021 dịch vụ Internet băng thông rộng cố định FPT Telecom trong các khu chung cư tại Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2021 dịch vụ Internet băng thông rộng cố định FPT Telecom trong các khu chung cư tại Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)